Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Eleganthome.nl;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Elegant Home Collection handelt onder Taskinline
Adres: Tussen Meer 339
1069DR Amsterdam
Telefonisch bereikbaar op 0031 624544676
E-mailadres: info@eleganthome.nl
Kvk nummer: 34330699
Btw nummer: NL146757014.01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eleganthome.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Eleganthome.nl en de consument.
 2. Bij levering van de producten en derhalve vóór de overeenkomst op afstand onherroepelijk tot stand komt worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóórdat de overeenkomst op afstand van kracht wordt, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Eleganthome.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde elektronisch en kosteloos voor de consument beschikbaar op de website  www.Eleganthome.nl  
 4. Indien Eleganthome.nl geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Eleganthome.nl zich vrijwaart van deze bepalingen Eleganthome.nl  behoudt zich het recht om onder gelijke omstandigheden de stipte naleving van de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden te verlangen 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zodoende de consument een gedegen beoordeling kan maken. Afbeeldingen die gebruikt worden door Eleganthome.nl betreffende kleuren, breedtes etc. welke zijn opgenomen in folders, stalen en websites, geven slechts een indruk van de echte kleur- en de kleurnuances, maar zijn niet natuurgetrouw. De aangeboden stalen zijn slechts een indruk en geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design en gelden slechts bij benadering. Zodoende kunnen deze geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Eleganthome.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Eleganthome.nl  de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
 • 4. Offertes worden uitsluitend op verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven. Alle offertes van Eleganthome.nl zijn vrijblijvend tenzij dit anders is aangegeven.
 Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Eleganthome.nl bevestigd te allen tijde de aanvaarding van het aanbod. Zolang Eleganthome.nl  de aanvaarding van het aanbod niet heeft bevestigd, schriftelijk ofwel elektronisch, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Artikelen die op bestelling gekocht worden kunnen na acceptatie (bevestiging) door Eleganthome.nl niet meer worden gewijzigd c.q. worden geannuleerd door de consument.
 4. Eleganthome.nl kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Eleganthome.nl  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Eleganthome.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Eleganthome.nl waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Eleganthome.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Bovengenoemd herroepingrecht is in geval van een duurtransactie slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Slechts ongeopende pakken kunnen retour gezonden worden. En alle op maat gemaakte,bestelde  en gesneden producten kunnen niet door ons retour genomen worden! Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten tot de Eleganthome.nl, bij het aanbod of levering van de producten, verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. 10.5 De door Eleganthome.nl. geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding
 
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Eleganthome.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Indien de betaling heeft plaatsgevonden middels automatisch incasso, zal Eleganthome.nl nadat de wettelijke storno periode is verstreken, het bedrag terugbetalen. 
Artikel 8 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Eleganthome.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Eleganthome.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
 1. Eleganthome.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Eleganthome.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Eleganthome.nl kan doen gelden.
 3. Op alle geleverde producten wordt enkel fabrieksgarantie verleend.
 4. De consument kan geen beroep doen op garantiebepalingen indien;
 • De consument de producten heeft verwaarloosd;
 • De producten onzorgvuldig zijn gebruikt (verkeerde plaatsing, verkeerd gewassen gordijnen,verkeerde ondervloer, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende storingen;
 • De producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden;
 • De consument de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. Eleganthome.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Eleganthome.nl levert op het bekende adres tot de voordeur op de begane grond. Vloerbedekkingen in Nederland  worden boven €500 gratis bij u thuis bezorgd. Onder € 500 rekenen wij voor vloerbedekkingen €45 verzendkosten. Raamdecoratie  in Nederland  worden boven €50 gratis bij u thuis bezorgd. Onder € 50 rekenen wij voor raamdecoratie €5,00 Indien gewenst kunt u de gordijnen en vloerbedekkingen ophalen in onze winkel in Amsterdam.
          Op een enkel pak na wordt uw vloer altijd per pallet aangeleverd. Uw bestelling wordt               bij u voor de deur, op de stoep afgeleverd. De bezorging wordt verzorgd door ons                     Vervoerder.    De chauffeurs zullen de pallet(s) niet afladen en de vloer naar binnen                 brengen. Dit laatste wordt door de klant zelf gedaan.
          Gordijnen worden verzonden via Post NL. Indien u niet thuis bent zal de bezorger                     opnieuw het pakket bij u aanbieden of kunt u het ophalen bij het dichtstbijzijnde                     postkantoor.
          3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is           vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk               binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de           bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts                           gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen               nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht           om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele                                 schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal nimmer het aankoopbedrag overstijgen.
          4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Eleganthome.nl het bedrag               dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na           ontbinding, terugbetalen.
          5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal                                     Eleganthome.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.           Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een             vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht               niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening             van Eleganthome.nl.
          Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij                                     Eleganthome.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf               aangewezen en aan Eleganthome.nl  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij           uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. De consument is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen en hiervoor te tekenen. De consument tekent hierbij zowel voor ontvangst als de goede staat waarin de producten zich bevinden. De consument dient zodoende bij de ontvangst van de goederen de producten te controleren op kwaliteit en kwantiteit in verband met het uitsluiten van tekorten en beschadigde goederen. Bij eventuele schade behoort dit direct vermeld te worden op de vrachtbrief en/of aftekenlijst en direct telefonisch gemeld te worden op +31 624544676. Na betaling en acceptatie van de goederen kan geen aanspraak meer worden gemaakt op tekorten en/of beschadigingen.
 2. Als de consument bij aflevering weigert de goederen in ontvangst te nemen, worden deze terug genomen voor Eleganthome.nl Eventuele gemaakte kosten door Eleganthome.nl worden door Eleganthome.nl aan de consument per factuur doorberekend. Hieronder vallen o.a. transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. De doorberekening bedraagt 30% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-
 Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

         Opzegging
          1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die             strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met           inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van           één maand.
         2. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld          afleveren van producten of diensten, zal bij uitblijven van opzeggen worden verlengt voor          onbepaalde tijd.
  
Artikel 13 - Betaling
 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vóór levering van de goederen te betalen middels iDEAL, bankoverschrijving,Paypal,Creditcard, of Contant.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Eleganthome.nl te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Eleganthome.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Eleganthome.nl behoudt zich het recht de levering te staken in geval van wanbetaling. Het staken van leveren heeft echter geen enkele consequenties voor de betalingsverplichting van de consument zolang de overeenkomst geldt.
 5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 6. Tot het tijdstip dat volledige betaling door de consument heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Eleganthome.nl
 Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. Eleganthome.nl  beschikt over een klachtenprocedure welke wordt toegelicht op de website www.Eleganthome.nl  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eleganthome.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Eleganthome.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Eleganthome.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 Artikel 15 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen Eleganthome.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 

Titel

Openingstijden

Gratis Parkeren voor de deur

Maandag 12.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m Zaterdag 10.00- 18.00 uur
Zondag en Avonduren op afspraak

Contact

Elegant Home Collection
Tussen Meer 339
1069 DR Amsterdam
Tel: 020-334 83 30
info@eleganthome.nl

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop